lillypad tagged posts

25 بهترین کتاب برای زبان آموزان انگلیسی LillyPad Ai

بازی ها می توانند آموخته های او را از تمرینات مختلف تقویت کنند. این کتاب اقتباسی از روش DISTAR است که در مدارس برای آموزش خواندن و تقویت زبان و مهارت های خواندن به کودکان استفاده می شود. با نوشته های بزرگ، جملات بسیار کوتاه، و تفکر آسان برای درک، انتخاب کلمه منحصر به فرد است یا معمولاً در این مرحله یافت نمی شود.

والدین همچنین می توانند از آنها به عنوان کتاب داستان استفاده کنند تا وقتی بچه ها بخوابند بخوانند. قبل از اینکه متوجه شوید، کودک شما در حال خواندن این کتاب به طور مستقل است...

ادامه مطلب