چگونه نسل بعدی بنیانگذاران زن در حال اختراع مجدد رهبری هستند
مدل جدید رهبران فردا در مورد تبدیل موانع به فرصت است.