چگونه فرهنگ شلوغی برای بنیانگذاران، شرکت ها و خانواده ها سمی است؟
بیست و چند ساله های امروزی مسیرهای قدیمی برای موفقیت در کسب و کار را رد می کنند که می تواند منجر به فرسودگی شغلی شود.