چگونه شرکای هارلم کپیتال در چهره های جدید کارآفرینی سرمایه گذاری می کنند

[ad_1]


VC Henri Pierre-Jacques در مورد تعهد شرکتش به تأمین مالی شرکت هایی که توسط افراد رنگین پوست تأسیس شده اند و تأثیر آن صحبت می کند.

[ad_2]