چگونه این شهر مدرسه کسب و کار سیاه هاروارد یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر را در هارلم، نیویورک تأسیس کرد
Henri Pierre-Jacques، سرمایه‌گذار، زمینه‌های جدید و تأثیر آن بر اکوسیستم تجاری گسترده‌تر را باز می‌کند.