هیئت نقشه های تقسیم بندی مجدد را در شهرستان لینکلن مشاهده می کندشهرستان لینکلن، خانم. (WJTV) – یک نماینده باتلر اسنو نقشه خطوط منطقه جدید را به هیئت نظارت شهرستان لینکلن ارائه کرد.

دیلی لیدر گزارش داد که هیئت تصمیم گرفت نقشه های ولسوالی ها را بر اساس سرشماری تنظیم کند. توصیه های اولیه در فوریه به تصویب رسید.

در جلسه اخیر، نقشه‌های بالقوه جدید برای خطوط منطقه و دادگاه دادگستری/خطوط پاسبان به هیئت مدیره ارائه شد. هدف هیئت از تقسیم بندی مجدد، یکنواخت کردن جمعیت رای دهنده در سراسر ولسوالی ها است.

به نوشته این روزنامه، در حال حاضر این شهرستان 19.7 درصد از انحراف خارج شده است. انحراف ایده آل باید زیر 10 درصد واریانس کل باشد. خطوط منطقه ای جدید شهرستان را به 7.13 درصد واریانس می رساند.