هارلم کاپیتال شرکای هنری پیر ژاک در مورد اهمیت سرمایه گذاری در تنوع
VC پیشرو دیدگاه خود را برای تأثیر شرکت خود به اشتراک می گذارد.