می سی سی پی بینش برای سپتامبر. 11، 2022: هورن و جانسونمقامات شهر، ایالت و فدرال در مورد گزینه های تامین مالی برای پایان دادن به مشکلات مزمن آب جکسون بحث می کنند. و دو خبرساز محلی دیدگاه های خود را در مورد وضعیت اضطراری ارائه می دهند: سن. جان هورن از جکسون و شهردار سابق هاروی جانسون. مجری آن بایرون براون از 12 نیوز و تام رایت تهیه کننده است.