مسیر ایالتی 15 در شهرستان پری به دلیل تصادف مسدود شدپری کانتی، خانم. (WHLT) – مسیر ایالتی 15 در شهرستان پری صبح دوشنبه به دلیل تصادف مسدود شد.

به گفته اداره حمل و نقل می سی سی پی (MDOT)، این تصادف در مسیر ایالتی 15 بین جاده ارل فینلی و جاده گیتور وود رخ داده است. در این زمان تمام خطوط مسدود شده است.

ماموران انتظامی برای هدایت ترافیک در صحنه حضور دارند.