مردی به سرقت خودرو در مدیسون متهم شدمدیسون، خانم (WJTV) – پلیس مدیسون گفت مردی پس از تلاش برای نفوذ به یک ماشین در زیربخش Cedarmont در روز شنبه 4 ژوئن دستگیر شد.

به گفته بازرسان، یک صاحب خانه با پلیس در مورد مردی که داخل یکی از ماشین های قفل نشده آنها بود، تماس گرفت. ماموران گفتند که این مرد از محل فرار کرد. آنها متوجه شدند که یک اسلحه گرم، پول و یک کارت نقدی از یکی دیگر از خودروهای قفل نشده صاحب خانه به سرقت رفته است.

بعداً در همان روز، مأموران مارکوس تی جانسون، 38 ساله، از مدیسون کانتی را به دو فقره سرقت خودرو، سرقت هویت و داشتن یک اسلحه گرم سرقتی دستگیر و متهم کردند. او در بازداشتگاه شهرستان مدیسون زندانی شد.