رهبران جکسون کنفرانس خبری در مورد تجارت شهری برگزار می کنندجکسون، خانم (WJTV) – رهبران جکسون روز چهارشنبه یک کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد تا در مورد تجارت و ابتکارات شهری بحث کنند.

کنفرانس خبری ساعت 14:30 در تالار شهر جکسون آغاز خواهد شد.