رمپ تری رود به I-20 شرق اکنون به روی رانندگان باز استجکسون، خانم (WJTV) – رهبران اداره حمل و نقل می سی سی پی (MDOT) اعلام کردند که خدمه رمپ جاده تری را به سمت بین ایالتی 20 شرقی بازگشایی کرده اند.

خدمه در ابتدا رمپ را به دلیل پروژه تعویض پل در منطقه بستند.

از 4 آگوست، رانندگان اکنون می توانند از رمپ برای عبور از پل جدید I-20 به شرق استفاده کنند.

کار بر روی پروژه جایگزینی پل I-20 به شرق در مارس 2020 آغاز شد.