حضور شدید پلیس در فلیت وود Dr. در جکسونجکسون، خانم (WJTV) – پلیس جکسون در حال بررسی صحنه ای در فلیت وود درایو است.

در حال حاضر اطلاعات بسیار کمی تایید می شود.

این یک داستان در حال توسعه است.