حرکت بعدی شما با ریچل رافبرای بسیاری از مشاغل کوچک، رسانه های اجتماعی تنها راه دسترسی به مشتریان است. اما آیا الگوریتم‌های اتاق پژواک مانع از دستیابی شما به مشتریان مناسب می‌شوند؟ به Beatrice Dixon، Rachel Roff و Capital One Business بپیوندید تا در مورد ایجاد کمپین های بازاریابی فراگیر گفتگو کنید و با استراتژی های اثبات شده برای رهایی از وابستگی برند خود به رسانه های اجتماعی همراه شوید.