جسد در پشت ساختمان آپارتمان ناچز پیدا شدناچز، خانم (WJTV) – پلیس ناچز پس از پیدا شدن جسد یک زن در پشت یک ساختمان آپارتمانی در خیابان سنت کاترین در روز یکشنبه 5 ژوئن در حال تحقیق است.

ناچز دموکرات گزارش داد که این زن به نام دورتا فیتزجرالد، 63 ساله شناسایی شده است.

پلیس درست بعد از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به آپارتمان های میدان دیمارکو رسید. جوزف داتری، رئیس پلیس ناچز گفت که مشخص نیست فیتزجرالد چگونه مرده است.

موضوع هنوز تحت بررسی است.