جاده میدوی در شهرستان هیندز بسته شدکانتی هیندز، خانم. (WJTV) – رهبران شهرستان هیندز تعطیلی اضطراری جاده میدوی را اعلام کردند.

جاده میدوی در جنوب جاده پارسونز تا زمان انجام تعمیرات بسته خواهد شد.

رهبران جدول زمانی در مورد زمان تعمیر جاده منتشر نکرده اند.