تهدید بمب گذاری در ناچز استاین برطرف شدناچز، خانم (WJTV) – مقامات تهدید بمب گذاری را که در ناچز استاین در روز شنبه، 28 می رخ داد، پاک کردند.

Natchez Democrat گزارش داد که کارمندان فروشگاه گفتند که این تهدید از طریق رادیوهای تجاری آنها صورت گرفته است. با این حال، برخی از رادیوها نامشخص هستند و کارمندان مطمئن نبودند که چه کسی این تهدید را انجام داده است.

ماموران وارد شدند و تمام ورودی های ساختمان را برای یک ساعت بستند. گشت بزرگراه می سی سی پی از سگ های بمب گذاری شده برای بررسی ساختمان استفاده کرد.

به گزارش این روزنامه، این تهدید توسط مقامات حدود ساعت 3:40 بعد از ظهر برطرف شد