تصادف با کامیون 18 چرخ و FedExریچلند، خانم (WJTV) – یک دستگاه 18 چرخ و یک کامیون فدرال اکسپرس در اوایل صبح چهارشنبه درگیر تصادف شدند.

این تصادف در امتداد بزرگراه 49 و بزرگراه قدیمی 49 در ریچلند رخ داد. گزارشی از مصدومیت گزارش نشده است.

دلیل سقوط در دست بررسی است.