این موسس کار از راه دور را به سطح جدیدی می برد
بن اویدا از HomeMadeModern به دفتری نیاز دارد که بتواند در هر جایی – از جمله خارج از شبکه – ببرد.