امی پرکینز خانم می سی سی پی 2022 نام گرفت

[ad_1]

ویکزبورگ، خانم (WJTV) – امی پرکینز، از هتیسبرگ، تاج دوشیزه می سی سی پی 2022 را به دست آورد. او از میان 31 زن جوان در مسابقات سالانه خانم می سی سی پی که در ویکزبورگ برگزار شد، انتخاب شد.

پرکینز نماینده ایالت در مسابقه دوشیزه آمریکا خواهد بود، که بزرگترین سازمان بورسیه برای زنان در جهان است. بیش از 100000 دلار بورسیه تحصیلی در طول مسابقه سالانه Miss Mississippi در 25 ژوئن در روز شنبه اعطا شد.

با حسن نیت: سازمان بورسیه می سی سی پی

Miss Leaf River Valley Charity Lockridge of Vicksburg به عنوان 1 انتخاب شدخیاباننایب قهرمان

[ad_2]

Leave a reply