آماده جدایی با فیس بوک هستید؟ در اینجا آمده است که چگونه شرکت شما می تواند بدون رسانه های اجتماعی به مشتریان شما دسترسی پیدا کند
برای بسیاری از مشاغل، بازاریابی رسانه های اجتماعی به طور فزاینده ای دشوار می شود. این جایگزین های موثر را برای دستیابی به مشتریان در نظر بگیرید.